Zatvoriť

Kto vypotil, že štedrí môžeme byť len v zime?

Pred Vianocami mnoho ľudí prispieva na charitu, podporuje dobré projekty. Najkrajšie sviatky roka z nás akoby robili lepších ľudí. Rozhodli sme sa preto priniesť atmosféru Vianoc do centra Bratislavy aj pol roka pred tými skutočnými a veríme, že to bude fungovať rovnako. Že pre skvelé projekty, charitatívne organizácie, školy i ľudí v núdzi vyzbierame peniaze od dobrých ľudí.

Na Námestí SNP v Bratislave pred Starou tržnicou sa 22.6. 2013 od 9,00 do 18,00 hod. predstavia viac ako dve desiatky organizácií, ktoré spája to, že sa snažia osloviť darcov cez portál ĽudiaĽuďom.sk. Financie sa rozhodli získavať nielen na internete, svoje výzvy z portálu (ale aj ďalšie aktivity) predstavia aj v osobných rozhovoroch. Pre návštevníkov pripravili Vianoce v lete, ktoré budú plné najrozličnejších prekvapení. Príďte sa presvedčiť, že druhý ročník bude ešte lepší a bohatší ako ten vlaňajší!

Okrem toho Vás čaká bohatý kultúrny program. Na svoje si prídu milovníci folklóru, ktorých poteší Ľudová hudba Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK), ale aj priaznivci vášnivejších rytmov v podaní La3no Cubano. Tešiť sa môžete aj na bubnový workshop rytmika.sk, amatérskych umelcov či brušné tanečnice Irina Dance Group.

Pre najmenších je pripravených mnoho súťaží, atrakcií a určite príde aj Mikuláš s vrecom plným prekvapení. Na a samozrejme, tradične sa bude zdobiť aj vianočný stromček.

Vagus

Vagus

Vagus

Poslaním občianskeho združenia Vagus je prispievať svojou činnosťou a odbornými metódami k zvyšovaniu a stabilizácii kvality života ľudí bez domova, podieľať sa na tvorbe koncepčných prístupov k cieľovej skupine a vytvárať nové štandardy v práci s ľuďmi bez domova. OZ Vagus realizuje projekt Streetwork - terénna sociálna práca s ľuďmi bez domova, v ktorom pomáha 1000 ľuďom bez domova priamo v Bratislavských uliciach. Úlohou projektu je poskytovať služby, ktoré skvalitnia život ľuďom bez domova. Projekt pomáha klientom napríklad pri vybavovaní osobných dokladov, sprostredkovaní lekárskej starostlivosti, distribúcie jedla a šatstva, transportu v ohrození života, poskytovania sociálneho poradenstva, informovaním o existujúcich službách a v mnohých iných oblastiach pomoci.

Tento rok otvára OZ Vagus Denné nízkoprahové a Integračné centrum pre ľudí bez domova - projekt DOMEC v centre mesta. Realizácia tohto projektu je prelomovým riešením v systéme služieb pre ľudí bez domova na území Bratislavy. Práve prepojením Streetworku a Denného nízkoprahového centra vybudujeme základný pilier riešenia problematiky ľudí bez domova.

Víziou občianskeho združenia je udržanie existujúcich a tvorba nových projektov, ktoré pokryjú nedostatočné množstvo služieb pre ľudí bez domova. Samozrejmosťou je neustále skvalitňovanie existujúcich služieb, spolupráca so zahraničím a publikačná činnosť v danej oblasti. Intenzívne pracuje s verejnosťou prostredníctvom kampaní a tým zvyšuje akceptáciu bezdomovcov majoritnou spoločnosťou. V budúcnosti chce združenie založiť a budovať asociáciu terénnych sociálnych pracovníkov, ktorá by zaručovala profesionalitu a poskytovala poradenstvo pre prevádzkovateľov terénnych sociálnych programov.

Alzheimer Slovakia

Alzheimer Slovakia

Alzheimer Slovakia

Alzheimer Slovakia – asociácia poskytovateľov starostlivosti postihnutým alzheimerovou chorobou a inými formami demencie spája všetkých, ktorí sa starajú o postihnutých či už profesionálne alebo laicky. Je platformou pre dobrovoľníkov v oblasti starostlivosti o postihnutých. Informuje, vzdeláva a pomáha v danej oblasti.

CPF

Centrum pre filantropiu

Centrum pre filantropiu

Centrum pre filantropiu, n.o. je jedným z iniciátorov vzniku darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk. Našou snahou je posilňovať rozvoj individuálneho darcovstva, ktoré považujeme za kľúčové pre zdravý rast občianskej spoločnosti. Našou stratégiou je rozvíjať nástroje uľahčujúce individuálne darcovstvo. Na Vianociach v lete pre vás pripravujeme Diskusie nielen o štedrosti.

Rodinné centrum Kramárik

Rodinné centrum Kramárik

Rodinné centrum Kramárik

Kramárik je rodinné centrum so sídlom na Kramároch, ktoré založili mamy na materskej dovolenke. Jeho cieľom je vytvárať na Kramároch priestor pre neformálne stretávanie rodín s malými deťmi, prevažne do 6 rokov.

V rodinnom centre ponúkame deťom pohybové aj hudobné kurzy, výtvarné dielne, taktiež sa môžu vyšantiť v našej priestrannej herni. Pre rodičov máme pripravené cvičenie, arte dielne, semináre a kurzy na rôzne témy súvisiace s deťmi, ich výchovou a starostlivosťou o ne.

Snažíme sa vytvárať miesto s rodinnou pohodou, kde sa deti aj rodičia radi vracajú a dobre sa cítia.

Fórum života

Fórum života

Fórum života

Vízia Fóra života je žiť v spoločnosti, ktorá rešpektuje ľudský život od počiatku až po prirodzenú smrť a podporovať rodinu ako optimálne miesto vzniku a rozvoja ľudského života.

Fórum života napĺňa svoju misiu v nasledovných oblastiach:
Advokácia – bránime tých, ktorí sa sami nedokážu brániť. Snažíme sa presadzovať legislatívu, ktorá rešpektuje ľudskú dôstojnosť každého človeka a podporovať manželstvo a rodinu ako základnú bunku spoločnosti.
Prevencia – poskytujeme informácie o dôstojnosti človeka od počatia po smrť, o prenatálnom vývine dieťaťa, o ohrozeniach ľudského života, o realite umelého potratu a o prirodzených metódach plánovaného rodičovstva.
Konkrétna pomoc – pomáhame pri riešení ťažkých životných situácií žien a ich detí, núdznych, chorých a slabých. Projekty Zachráňme životy a Alexis poradňa.

Činnosť Fóra života rozvíjame prostredníctvom pracovníkov, spolupracovníkov, dobrovoľníkov a členskej základne v regiónoch Slovenska. Organizačne činnosť FŽ zabezpečuje sekretariát spolu so svojimi oddeleniami: legislatívy, výchovy a vzdelávania, konkrétnej pomoci, PR pro-life a regionálnych centier.

Detský čin roka

Detský čin roka

Detský čin roka

Projekt detský čin roka už 12 rokov motivuje deti, aby robili dobré skutky. Počas jeho existencie sa do projektu zapojilo 1 078 382 detí, ktoré konali a podporili dobro. Každý rok to znamenalo 5000 – 8000 listov, v ktorých deti podávajú správu o svojom dobrom skutku alebo o pozoruhodnom čine iného dieťaťa. Tridsať nominovaných príbehov v 6 kategóriách: záchrana života, pomoc v rodine, pomoc rovesníkom, pomoc ľuďom, pomoc prírode a dobrý nápad je následne publikovaných v pedagogickom materiáli, ktorý využíva viac ako 100 000 detí a pedagógov na vybraných vyučovacích hodinách a v školskom klube. Deti sa tak stávajú skutočnými pozitívnymi vzormi pre iné deti a dospelých a robia tak svoje okolie a tým celú našu krajinu lepšou a krajšou.

Biela Vrana

Biela Vrana

Biela Vrana

Ocenenie pre ľudí, ktorí preukázali občiansku odvahu a potlačili osobné záujmy v mene verejného prínosu, hodnôt či princípov. Udeľujú ho VIA IURIS a Aliancia Fair-play.

Biela Vrana je ocenením spoločensky prínosného a odvážneho občianskeho činu. Udeľuje sa ako poďakovanie vzácnym ľuďom okolo nás, ktorí sú ochotní brániť pravdu a spravodlivosť, konkrétnym činom preukázali občiansku odvahu, potlačili osobné záujmy v mene verejného prínosu, hodnôt, či princípov a mohli pritom podstúpiť riziko, rôzne príkoria, či zažiť odsúdenie.

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR

ZPMP v SR je celoslovenská mimovládna organizácia, ktorá združuje 44 miestnych organizácií s členskou základňou takmer 10 000 osôb. Vzniklo v roku 1980, právnu subjektivitu má od roku 1990. Činnosť združenia je zameraná na začlenenie ľudí s mentálnym postihnutím do spoločnosti, na ich plnohodnotný život, s dostatkom podporných služieb a na naplnenie základných ľudských práv (žiť život v komunite, vzdelávať sa, pracovať).

Prioritnou činnosťou združenia je obhajoba práv a záujmov ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín (pripomienkovanie a iniciovanie nových legislatívnych noriem, poskytovanie sociálneho a právneho poradenstva), vzdelávacie aktivity (kurzy, tréningy, konferencie...), ako aj publikačná činnosť ( vydávanie časopisov Informácie a To sme my, odborných brožúr, letákov...). Združenie robí aktivity smerom k verejnosti, zamerané na zmenu postojov a rúcanie predsudkov voči ľuďom s mentálnym postihnutím (Výtvarný salón, Deň krivých zrkadiel). Poskytuje sociálne služby, prevádzkuje zariadenie podporovaného bývania, kde žijú dospelí ľudia s mentálnym postihnutím. Je nositeľom zmien a za týmto účelom realizuje inovatívne a modelové projekty

ĽudiaĽuďom.sk

ĽudiaĽuďom.sk

ĽudiaĽuďom.sk

Darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk umožňuje jednotlivcom i organizáciam bezplatne uverejniť výzvu, s ktorou sa obracajú na verejnosť so žiadosťou o podporu. Ide najmä o ľudí v núdzi, umelcov, školy, samosprávy, aktivistov či mimovládky. Darcovia si na stránke vyberajú medzi výzvami, pričom ako orientácia im slúžia aj odporúčania overovateľov, ktorí garantujú existenciu príjemcu a pravdivosť výzvy. Následne môžu podporiť príjemcov predovšetkým cez internetbanking alebo prostredníctvom svojej platobne karty. Celý dar ide príjemcovi, prevádzkovateľ portálu si nestrháva žiadne poplatky. ĽudiaĽuďom.sk vzniklo vďaka Centru pre filantropiu, n. o. a správcovi národnej domény SK-NIC, a.s. Súčasťou projektu je i vlastná blogová platforma.

Nadácia TA3

Nadácia TA3

Nadácia TA3

Nadácia TA3 vznikla vo februári 2011. Prvým impulzom na jej vznik bola obrovská odozva ľudí na verejnú zbierku, ktorú vyhlásila televízia TA3 na pomoc obetiam povodní v roku 2010. Vznikla potreba vytvoriť dlhodobú a kontinuálnu pomoc ľuďom, ktorí ju potrebujú. Cieľom Nadácie TA3 je:

  • individuálna podpora sociálne slabých, znevýhodnených občanov
  • podpora organizácií zaoberajúcich sa deťmi, dospelými osobami a seniormi
  • aktuálna pomoc pri živelných katastrofách a hromadných nešťastiach
  • ochrana a podpora zdravia, rozvoj vedy a umenia
Prístav nádeje

Prístav nádeje

Prístav nádeje

Občianske združenie Prístav nádeje so sídlom vo Zvolene a s prevádzkou – Tréningovým centrom pre hendikepovaných v podobe Chránenej kaviarne s knižnicou Prístav v Banskej Bystrici poskytuje priestor pre uplatnenie ľudí s hendikepom. Cieľom je, aby zdravotne postihnuté osoby nezostávali doma či v ústavných zariadeniach len preto, že nemajú vytvorené a prispôsobené pracovné podmienky. Sme presvedčení o tom, že osoby s telesným postihnutím tak získajú možnosť vyskúšať si, pre nich v bezpečných podmienkach, čo je to práca, pracovná záťaž, ale aj čo je kontakt so zákazníkmi, čím sa okrem ich znalostí, zručností a schopností zlepší aj ich pracovná rehabilitácia. Domnievame sa, že takýmto spôsobom zvýšime ich šance na uplatnenie sa na otvorenom trhu práce a pre ich budúcich potenciálnych zamestnávateľov, predstaviteľov samosprávy a ostatných poskytovateľov sociálnych služieb budeme praktickým a fungujúcim príkladom na to, aby svoje úsilie poskytovať kvalitné sociálne služby a služby zamestnanosti vytvárali v čo najbežnejších, integrovaných podmienkach trhu práce aj pre osoby s telesným postihnutím.

Vychádzame pritom z nášho presvedčenia, že základným prostriedkom, ktorým je možné prispieť k rozvoju človeka, je rozširovať jeho poznanie a odstraňovať bariéry, ktoré mu v tom často bránia.

Predpokladom účinnej pomoci je však dobré porozumenie sociálnej a psychologickej situácii zdravotne postihnutého jedinca, pretože ľudia so zdravotným postihnutím sú nositeľmi tých istých ľudských práv ako všetci ostatní občania.

Inštitút prijatia

Inštitút prijatia

Inštitút prijatia

Naše občianske združenie tvorí skupina mladých, ktorí sa rozhodli nebyť ľahostajní voči problémom doby. Už nám stačilo pozerať sa na to, ako sa dnešní mladí, naši rovesníci, trápia. Ich ťažkosti neraz narastajú až do takých rozmerov, že nevidia zmysel v živote, strácajú kontakt s okolím a žiaľ, často nevidia iné riešenie než všetko to ukončiť. Preto sme vytvorili priestor, kde sa môžu zdôveriť so svojimi ťažkosťami, poradiť či porozprávať s niekým, kto sa im snaží pomôcť a pochopiť. Využívame spôsob, ktorý je navyše mladým blízky, keďže moderná doba prináša moderné spôsoby komunikácie, ktorá je ľahko dostupná a rýchla.

Sme poradňa pre mladých (www.IPčko.sk). Sme on-line. A sme tu pre každého, kto potrebuje.

Fórum donorov

Fórum donorov

Fórum donorov

Fórum donorov už druhé desaťročie prispeva k rozvoju filantropie na Slovensku a v Európe.  Ako záujmové združenie grantujúcich nadácií podporuje spoluprácu medzi donormi, prispieva k zvyšovaniu kvality a transparentnosti donorskej činnosti, a k šíreniu povedomia o filantropii na Slovensku i v zahraničí.  Zastupuje záujmy inštitucionálnych donorov vo vzťahu k štátu, médiám a partnerom vo svete. Prostredníctvom mechanizmu DMS (darcovská SMS), na ktorú má licenciu na Slovensku, podporuje Fórum donorov aj rozvoj individuálneho darcovstva.  Súčasťou Fóra donorov je Klub firemných darcov, ktorý sa venuje firemnej filantropii.  Medzi kľúčové témy, ktorým sa dnes FD venuje, patria možnosti financovania tretieho sektora a občianskych aktivít v čase krízy, spoločenská zodpovednosť médií, zber dát o filantropii, a posilňovanie regionálnej spolupráce na Slovensku v oblasti filantropie.

Slovensko bez drog

Slovensko bez drog

Slovensko bez drog

Nezisková organizácia Slovensko bez drog Občianske združenie Slovensko bez drog funguje na Slovensku od 27.01.2010 ako súčasť medzinárodnej siete neziskových organizácii Foundation for Drug Free World. Slovensko bez drog sa zaoberá primárnou prevenciu drogovej závislosti medzi mladými.

Robíme na Slovensku protidrogové preventívne prednášky na stredných a základných školách a za 3 roky si nás vypočulo viac ako 77 000 detí.Máme pozitívne hodnotenia na prednášky od žiakov aj učiteľov.Potrebujeme však robiť viac, nakoľko výsledky prieskumu, ktorý bol urobený Ústavom informácií a prognóz školstva medzi žiakmi základných a stredných škôl na Slovenku na jar v roku 2012 hovoria o tom, že skoro každý štvrtý žiak 7., 8. a 9 ročníka základnej školy a každý tretí študent 1., 2. a 3 ročníka strednej školy už vyskúšal nejakú drogu.Viac sa o nás môžete dozvedieť na www.slovenskobezdrog.sk

Sibírka

Sibírka

Sibírka

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka je zariadenie v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré svojim klientom poskytuje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, odborný rehabilitačný program, špeciálno-pedagogickú, psychologickú starostlivosť a sociálny servis.

SK-NIC

SK-NIC

SK-NIC

Spoločnosť SK-NIC, a.s., je správcom internetovej domény najvyššej úrovne .SK, ktorá je vyhradená pre slovenský internet. Prostredníctvom viac než troch tisícok registrátorov spravuje takmer 300 tisíc domén s koncovkou .SK. Spoločnosť sa venuje tiež osvetovej činnosti v oblasti doménových mien aj internetu všeobecne a podpore projektov v záujme internetovej komunity na Slovensku.

La3no Cubano

La3no Cubano

La3no Cubano

La3no Cubano je multižánrová slovenská kapela, fungujúca od roku 2005. Spočiatku išlo o zoskupenie perkusionistov, hrajúcich rytmy z celého sveta - africké, latinsko-americké, arabské, cigánske, balkánske, drum&base či funky. Postupne sa k nim pridávali melodické nástroje (husle, klávesy, saxofón či basgitara) a vyprofilovala sa tak súčasná plnokrvná zostava. La3no Cubano je dobre namiešaný worldmusic koktejl so sviežou príchuťou slovenského folklóru.

La3no Cubano sa Vám predstaví na podujatí Vianoce v lete o 17:00.

Malíček

Malíček

Malíček

Občianske združenie (OZ) Malíček vzniklo na jar v roku 2011 na podnet rodičov nedonosených detí. Rozhodli sme sa stať oporou sebe navzájom a ďalším rodinám s predčasne narodenými deťmi. OZ im ponúka odborné rady neonatológov, psychológov i rozličné formy pomoci. Najsilnejším motívom všetkých je však zápas o holý život a zdravie týchto detí. Preto si rodičia vymieňajú svoje skúsenosti a posúvajú dobré rady, ako prekonávať ťažkosti spojené s námahou a rizikom ďalšieho vývoja svojich potomkov. Pre odborníkov sú zároveň výbornou spätnou väzbou informácií, ktoré medicínska veda ďalej zúročuje.

Dozrel čas, aby Malíček vznikol aj u nás, dal svoj hlas predčasne narodeným a ich rodičom, ktorí bojujú za život svojich vytúžených detí.

OZ malíček prenajalo priestor, kde chce zriadiť klubovňu a ateliér, kde sa môžu tieto deti a rodiny stretávať a vzdelávať ako aj navštevovať krúžky, tvorivé dielničky a terapie, ktoré tieto deti častokrát potrebujú, lebo to, že sa narodili predčasne si nesú po celý život a veľmi veľké % má aj vážne zdravotné problémy a tak nemôžu bežne navštevovať detské centrá, škôlky a krúžky tak, ako iné deti a preto sa naše OZ snaží im pomocť.

Nadácia Integra

Nadácia Integra

Nadácia Integra

Malaika pomáha vytvárať budúcnosť pre opustené a znevýhodnené deti v Afrike prostredníctvom vzdelávania a starostlivosti. Spolu s Vami dávame deťom príležitosť navštevovať školu, mať bezpečný domov, zdravé jedlo, pitnú vodu a prístup k zdravotnej starostlivosti.

Organizácia muskulárnych dystrofikov

Organizácia muskulárnych dystrofikov

Organizácia muskulárnych dystrofikov

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR je jediná organizácia združujúca deti aj dospelých s ťažkými svalovými ochoreniami na Slovensku, je ako jedna veľká rodina, členom poskytuje nielen odbornú pomoc, ale aj ľudské zázemie. Vedú aj pracujú v nej len ľudia so svalovou dystrofiou alebo rodičia detí s týmto ochorením.

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) má dlhoročné skúsenosti s prípravou, riadením a evaluáciou projektov, a to predovšetkým v oblasti vzdelávacích politík, politík trhu práce a informačnej politiky. Dlhodobo sa venuje aj témam zverejňovania informácií, občianskej participácie, a to najmä vo vzťahu k samosprávam. SGI zastrešuje aj dva internetové projekty Odkazprestarostu.sk a Demagog.sk. Odkazprestarostu.sk funguje od februára 2010 a umožňuje jednoduchšiu, adresnejšiu a otvorenejšiu komunikáciu obyvateľov a samospráv. Obyvatelia môžu cez Odkazprestarostu.sk posielať podnety, ktoré sa týkajú rôznych problémov, ktoré ich trápia v ich okolí. Tieto podnety sú následne preposielané na vyjadrenie samospráve, ktorá má ich riešenie v kompetencii. Celá komunikácia medzi obyvateľmi a samosprávou je verejne prístupná. Demagog.sk overuje pravdivosť výrokov politikov, ktoré odznejú v televíznych diskusiách.

Rytmika

Rytmika

Rytmika

Etnobubnová škola Rytmika vznikla v roku 2004 ako projekt OZ Zvuky cez ruky a prináša bubnovanie ako znovuobjavený trend rôznym skupinám, školám, pracovným tímom, širokej verejnosti a spoločnostiam na Slovensku a v zahraničí. Dvere etnobubnovej školy Rytmika sú otvorené pre všetkých, ktorí chcú svoj rytmus rozvíjať a bubnovanie využívať profesionálne, rekreačne alebo to chcú iba skúsiť. Bubnovanie je zážitok a zároveň rozvíja hudobné zručnosti, komunikáciu, tvorivosť, sebavyjadrenie, sociálne cítenie...

Každý človek má rytmus a každého telo sa prejavuje rytmicky (srdce, dych, chôdza, spánok, atď). Našimi aktivitami sa snažíme rozvíjať prirodzený talent pre rytmus, čo je v každom z nás.

Bubnový workshop s Rytmikou začína o 14:30.

Greenpeace

Greenpeace

Greenpeace

Greenpeace je organizácia ochrancov životného prostredia, ktorá odhaľuje ekologické problémy, pomenúva zodpovedných a presadzuje zmeny smerujúce k trvalo udržateľnému životu. Už 20 rokov chráni životné prostredie na Slovensku. Už 20 rokov prináša svedectvá o ekologických problémoch, konfrontuje znečisťovateľov a presadzuje systémové zmeny.

Ľudová hudba SĽUK

Ľudová hudba SĽUK

Ľudová hudba SĽUK

Je samostatné teleso SĽUK–u, ktorého členovia sú špičkoví profesionálni hudobníci. Jej hlavnou náplňou je účinkovanie vo viacerých celovečerných hudobno–tanečných programoch spolu s tanečným súborom a speváckou skupinou, v ktorých sa opierajú najmä o charakteristické znaky interpretačného umenia z rôznych oblastí Slovenska. Svoje umenie povyšujú nadobudnutým klasickým hudobným vzdelaním, technickou zručnosťou a skúsenosťami z multižánrových programov SĽUK–u interpretovať aj iné žánre – vážnu hudbu, jazz, world music či rock.

Ľudová hudba SĽUK sa na vás teší o 13:00 a 14:00.

ĽudiaĽuďom.sk